Κατάρτιση εργαζομένων στον Κλάδο των Logistics

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση είναι ένα πολύπλευρο επιστημονικό αντικείμενο που έχει στο επίκεντρό του μια σειρά από νέες τεχνολογίες,  που εκ των πραγμάτων αποτελούν μια δύσκολη πρόκληση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να τις υιοθετήσουν και να ευδοκιμήσουν σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πρόκληση αυτή είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερη για τους εργαζομένους σε αυτές τις επιχειρήσεις, που καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις και διαδικασίες στο πλαίσιο ενός, τις περισσότερες φορές, ραγδαίου ψηφιακού επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του γνωσιακού υποβάθρου και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο των logistics, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής που έχουν στο επίκεντρό τους την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την αυτοματοποίηση της εργασίας και την ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στον καταρτιζόμενο το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation), της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0)  και της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce), που επηρεάζουν άμεσα τα σύγχρονα logistics, όπως αυτά υλοποιούνται στην πράξη, και να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στα νέα μοντέλα κυκλικής οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης, στα σύγχρονα logistics και στη διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων κλειστού βρόχου (cradle-to-grave, cradle-to-cradle, zero waste κ.λπ.).

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος είναι, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει μια διευρυμένη οπτική των εξελίξεων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης στον χώρο των logistics, να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων και να έχουν εξοικειωθεί με μια σειρά από βασικές, αλλά και προηγμένες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία στον χώρο των logistics τα επόμενα χρόνια.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

 

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή στην Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση

2η Εβδομάδα: Warehouse 4.0 – Διοίκηση Σύγχρονων Αποθηκευτικών Κέντρων

3η Εβδομάδα: Τεχνολογία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

4η Εβδομάδα: Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόχου – αντίστροφα logistics – Βιώσιμα Logistics

5η Εβδομάδα: Τεχνολογίες Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και Εφοδιαστική Αλυσίδα

6η Εβδομάδα: Η σημασία της Ανάλυσης Δεδομένων στα Σύγχρονα logistics (supply chain analytics)

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική διάσταση των εξελίξεων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης μέσα από την παρουσίαση πραγματικών επιχειρηματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων (business cases)  από τη βιβλιογραφία, αλλά και από καλεσμένους ομιλητές από τη βιομηχανία και στην επίδειξη των δυνατοτήτων εξειδικευμένου λογισμικού για μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασιών logistics και την ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα απόφασης.

Προηγμένες Δεξιότητες

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος, ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

Κατανοεί τις βασικές αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού στη σύγχρονη επιχείρηση και τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθούνται για την υλοποίησή του.

 Αναγνωρίζει τη θέση του ως εργαζομένου στη σύγχρονη επιχείρηση και πώς αναμένεται να επηρεαστεί από τη στροφή σε νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας.

Καθορίσει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει, έτσι ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Κατανοήσει τις βασικές αρχές των πιο διαδεδομένων τεχνολογιών της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και πώς αυτές επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τα σύγχρονα logistics.

 Αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους αυτοματισμών εντός σύγχρονων αποθηκευτικών κέντρων και να κατανοεί τις βασικές αρχές διασύνδεσης και λειτουργίας τους.

Αναγνωρίζει τις πηγές άντλησης δεδομένων logistics και να είναι σε θέση να διακρίνει ποια από αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα και για ποιες επιχειρησιακές διαδικασίες.

 Να σχεδιάζει και να υλοποιεί βασικές αναλύσεις δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων σε στρατηγικό, λειτουργικό και τακτικό επίπεδο.

Να κατανοήσει τις βασικές αρχές των αντίστροφων logistics και πώς αυτά σχετίζονται με το νέο αναδυόμενο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

 Να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της έξυπνης, λιτής και αειφόρας εφοδιαστικής αλυσίδας και να εφαρμόζει τεχνικές για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ή χωρίς επαγγελματική εμπειρία ή απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πάνω από δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε θέση σχετική με τα Logistics και τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το πρόγραμμα έχει έχει ως προαπαιτούμενο την καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Κατάρτιση εργαζομένων στον Κλάδο των Logistics

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Κατάρτιση εργαζομένων στον Κλάδο των Logistics

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο