Search
Close this search box.

Καθ. Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.
Πρύτανης Ε.Μ.Π. 

Χαιρετισμός του Προέδρου

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προϋπόθεση της προόδου και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη συνεχή κατάρτιση ενηλίκων, επιστημόνων και επαγγελματιών, βοηθώντας τους να αναπτύσσουν δεξιότητες και να αποκτούν γνώσεις που θα αποδειχθούν πολύτιμες σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου.

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π., καλύπτουν ευρύτατο φάσμα της επιστήμης του Μηχανικού, ανταποκρίνονται στις γνωσιακές ανάγκες των σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων και, φυσικά, παρέχονται τηρώντας τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Σχετικά με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.

Το όραμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ

Το Ε.Μ.Π. ίδρυσε το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. με όραμα να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να περιληφθούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα, αλλά και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επιμόρφωση και διά βίου μάθηση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας.

Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, το Ε.Μ.Π. στηρίζεται στην επιστημονική και ερευνητική του κοινότητα, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, στους ερευνητές του, αλλά και στους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία και επαγγελματικό κύρος, ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σε τεχνολογικά θέματα, όσο και στο ευρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για σύγχρονα επιστημονικά θέματα και νέες τεχνολογίες.

Με τα προγράμματά του, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. φιλοδοξεί να στηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ισχυρές και στέρεες βάσεις για προσωπική ανέλιξη, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας.

Σκοπός

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του, στις σχέσεις του με τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόσμο της χώρας αλλά και στα καινοτόμα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα που έχει παράξει. Προσφέρει τριών ειδών εκπαιδευτικά προγράμματα:

– Τα προγράμματα κατάρτισης, που κατά μείζονα λόγο απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να εμπλουτίσουν τα προσόντα τους, τυπικά και ουσιαστικά. Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας διαθέτουν ειδική πιστοποίηση από εξωτερικούς φορείς ως προς το περιεχόμενο και ως προς τις δεξιότητες που αποκτώνται.

– Τα προγράμματα επιμόρφωσης, που αναφέρονται σε θεματικές και γνώσεις που διαμορφώθηκαν και συγκροτήθηκαν τα τελευταία χρόνια και κατ’ επέκταση θα ήταν πρώιμο να συμπεριληφθούν στις εγκύκλιες σπουδές. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μηχανικούς αλλά και σε επιστήμονες θετικών κατευθύνσεων που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα θέματα. Πιστοποίηση της εκπαίδευσης παρέχεται και σε αυτήν την κατηγορία προγραμμάτων.

– Τα προγράμματα διά βίου μάθησης, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και έχουν, κυρίως, επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Δομή

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. διοικείται από το Συμβούλιό του στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι Σχολές του ιδρύματος και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ενώ το Κέντρο διαθέτει και χωριστή γραμματειακή υποστήριξη.

Η λειτουργία του Κέντρου υποστηρίζεται από ιστοσελίδα, όπου παρέχονται όλες οι σχετικές με τις δραστηριότητές του πληροφορίες, και η οποία διασυνδέεται με το ηλεκτρονικό σύστημα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων που είτε εργάζονται είτε διαμένουν εκτός Αθηνών είτε συγκυριακά έχουν δυσκολία παρακολούθησης, γίνεται εκτενής χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης. Επίσης για τη διεξαγωγή ασκήσεων και δοκιμών, διατίθενται, εφόσον είναι απαραίτητο, τα εργαστήρια του ιδρύματος στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. υπόκειται στον εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ιδρύματος (Απόφαση 5ης/2021 Συνεδρίασης Συγκλήτου 31.05.2021 – ΦΕΚ Β’2686/24.06.2021). Η όλη συγκρότηση του κανονισμού έχει τρεις στόχους:

α) να ενθαρρύνει το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, ώστε να προωθήσουν τις παραγόμενες γνώσεις προς την κοινωνία, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

β) να διευκολύνει και να υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες και

γ) να εξασφαλίζει την ύψιστη δυνατή ποιότητα στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο του Ε.Μ.Π.

Σε αυτό στοχεύουν και τα βήματα έγκρισης πάντα με την εποπτεία της Συγκλήτου και των Σχολών, καθώς και η συγκρότηση του μητρώου εκπαιδευτών και η διαδικασία τακτικής αξιολόγησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣΙ. Χατζηγεωργίου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΣ. Βουτσινάς
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧAΝΙΚΩΝΤακτικό Μέλος: Ε. Σαπουντζάκης
Αναπληρωματικό Μέλος:Ι.-Π. Παντουβάκης
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤακτικό Μέλος: Β. Ριζιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος:Δ. Κουλοχέρης
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤακτικό Μέλος: Κ. Νικήτα
Αναπληρωματικό Μέλος:Ι. Ρουσσάκη
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤακτικό Μέλος: Κ. Σερράος
Αναπληρωματικό Μέλος:Ε. Αλεξάνδρου
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤακτικό Μέλος: Μ. Κροκίδα
Αναπληρωματικό Μέλος:Δ. Καρώνης
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤακτικό Μέλος: Μ. Παπαδοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος:Β. Γκίκας
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΤακτικό Μέλος: Α. Καλλιώρας
Αναπληρωματικό Μέλος:Ε. Ρεμουντάκη
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤακτικό Μέλος: Ν. Τσούβαλης
Αναπληρωματικό Μέλος:Κ. Ανυφαντής
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤακτικό Μέλος: Α. Παπαγιάννης
Αναπληρωματικό Μέλος:Α. Ζήσης

 

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.

Βάλια Μαντζουράνη
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
Ηρωών Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ: 15773
Τηλ.: +30 210 772 2905
E- mail: kedivim@mail.ntua.gr