Search
Close this search box.

Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι πλέον γεγονός και εκτός από τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διακυβέρνησης, οι μικροί και μεγάλοι οργανισμοί και δίκτυα θα πρέπει να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια για μια ομαλή και οικονομικά ανταγωνιστική μετάβαση. Ένα σημαντικό εργαλείο που αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας είναι η καινοτομία, η οποία συμβάλλει ως καταλύτης στην εύρεση νέων τεχνολογικών λύσεων και πρακτικών που απαιτούνται στο πλαίσιο της μετάβασης.

Το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα» σκοπεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα υλοποίησης, διαχείρισης και αξιοποίησης μοντέλων κυκλικής οικονομίας σε μίκρο, μέσο και μάκρο επίπεδο, όπως και σε θέματα πράσινης καινοτομίας για την εύρεση νέων πράσινων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί. Για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης περιλαμβάνει την παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies) που έχουν υλοποιηθεί σε Ελλάδα και Αμερική.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας στους εκπαιδευόμενους, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ανταπεξέλθουν εργασιακά και επιστημονικά στις νέες κατευθύνσεις που διαμορφώνονται στην έρευνα και στο εργασιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Οργανώνεται από την Έδρα UNESCO για την Κυκλική Οικονομία και την Πράσινη Καινοτομία του ΕΜΠ, με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας που σε συνδυασμό με γνώσεις που απορρέουν από την δυνατότητα που προσφέρει η ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, θα αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, με παράλληλη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου αριθμού νέων θέσεων εργασίας.

Η Έδρα UNESCO για την Κυκλική Οικονομία και την Πράσινη Καινοτομία διοργανώνει εδώ και επτά χρόνια το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα καινοτομίας της χώρας, GreenTech Challenge, που με κέντρο το ΕΜΠ, περιλαμβάνει πλέον άνω των δεκαπέντε Πανεπιστημίων που συμμετέχουν με ομάδες τους καθώς και εκατοντάδες start up εταιρείες.

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να καταρτιστούν γνωσιακά σε ότι αφορά την επιστημονική περιοχή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος και να αποκτήσουν τις πράσινες δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να αναδειχθούν επαγγελματικά ή να διακριθούν ερευνητικά.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία

2. Βιώσιμη Παραγωγή και Βιομηχανική Πολιτική

3. Βιώσιμη Κατανάλωση

4. Λιγότερα Απόβλητα με Μεγαλύτερη Αξία

5. Ειδικά Θέματα Κυκλικής Οικονομίας

6. Πράσινη Καινοτομία

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα γίνονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, για 11 εβδομάδες, κατά μέσο όρο 3 ώρες-απογευματινές, 1 φορά την εβδομάδα) καθώς και με ασύγχρονη εκπαίδευση.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ:

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει: διαφάνειες διαλέξεων, βίντεο, μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις και εργασίες στην τάξη, επίδειξη λογισμικού.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ:

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει: βίντεο, μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις και εργασίες στο σπίτι.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Κατανόηση των κατευθύνσεων της αγοράς και της βιομηχανίας με δυνατότητες εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Κατάρτιση εκπαιδευομένων σε θέματα υλοποίησης, διαχείρισης και αξιοποίησης μοντέλων κυκλικής οικονομίας σε μίκρο, μέσο και μάκρο επίπεδο.
Εξοικείωση με θέματα πράσινης καινοτομίας για την εύρεση νέων πράσινων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Εξοικείωση με τη βιώσιμη διαχείριση πόρων ώστε να μειώνονται τα απόβλητα και να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων μέσω στρατηγικών όπως η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή.
Κατανόηση και εξοικείωση μοντέλου κυκλικής οικονομίας, με παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies) που έχουν υλοποιηθεί σε Ελλάδα και Αμερική.

Προηγμένες Δεξιότητες

 Εξοικείωση με την Εκτίμηση Κύκλου Ζωής. Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή έως την απόρριψη, και εντοπισμός ευκαιριών για βελτίωση.
Ανάπτυξη δυνατότητας διερεύνησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που ενσωματώνουν αρχές κυκλικής οικονομίας.
Εξοικείωση με την ανάλυση δεδομένων για τη μέτρηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας και χρήση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική.
Εξοικείωση με το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και την αναβάθμισή τους.
Εξοικείωση με τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, που περιλαμβάνουν ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και μείωση.
Ανάπτυξη συστημικής σκέψης και κατανόηση της διασύνδεσης διαφορετικών στοιχείων σε ένα οικονομικό σύστημα.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης για τον εντοπισμό προκλήσεων και ευκαιριών στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων βιωσιμότητας.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

H κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο B2.

H γνώση βασικής χρήσης υπολογιστών, η κατοχή email και η δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο (ειδικά για τη «σύγχρονη» διαδικτυακή εκπαίδευση). 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Απλοποιημένη αίτηση προεγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την πλήρη αίτηση προεγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος από σταθερό υπολογιστή.

(Στην έκδοση του website για κινητά-tablet, έχει απενεργοποιηθεί η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων για διευκόλυνσή σας).

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Ολοκληρωμένοι κύκλοι προγράμματος επιμόρφωσης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί προηγούμενοι κύκλοι.