Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Το αντικείμενο, τις μεθόδους, τη συχνότητα, τις θέσεις και τους στόχους του ελέγχου των γεφυρών και των τεχνικών έργων που πρέπει να διεξάγονται στο πεδίο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και ονομάζονται «οπτική επιθεώρηση».

Τις μεθόδους συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας των ευρημάτων αυτών των ελέγχων.

Το αντικείμενο, τις μεθόδους και τους στόχους αξιολόγησης της δομικής και λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών και τεχνικών έργων, βάσει των ευρημάτων των ελέγχων πεδίου.

Πρακτική εξάσκηση σε τρεις αντιπροσωπευτικές οδικές γέφυρες, όπου θα γίνει από τους εκπαιδευόμενους επιθεώρηση, καταγραφή και επεξεργασία των ευρημάτων και αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειάς τους.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει για πρώτη φορά ένα μεγάλο κενό τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του τεχνικού – πρακτικού πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης γεφυρών και τεχνικών έργων, που αφορά στον συστηματικό και επαρκή έλεγχό τους μετά την κατασκευή και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα εν εξελίξει διαδικασίες φθοράς και βλάβες, που με την αποκατάστασή τους θα εγγυηθούν την ασφάλεια των χρηστών και την οικονομική και λειτουργική ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής για την οποία μελετήθηκαν.

Με το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά θα καταρτισθούν πολιτικοί μηχανικοί ειδικά για την επιθεώρηση και αξιολόγηση γεφυρών και τεχνικών έργων, ώστε να εφαρμόσουν επιτυχώς τα υπό οριστικοποίηση σχετικά εθνικά πρότυπα αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν τις αρχές του ελέγχου και της αξιολόγησης στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης εν λειτουργία τεχνικών έργων από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Στόχοι Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

H γνώση των βασικών μεθόδων κατασκευής των γεφυρών και τεχνικών έργων, των μονίμων, κινητών, έκτακτων και τυχηματικών φορτίσεών τους, των τρόπων μηχανικής συμπεριφοράς τους υπό λειτουργία και αστοχία έναντι των διαφορετικών συνδυασμών φορτίσεων, των τρόπων ελέγχου και αποτίμησης της ποσοτικής και ποιοτικής εκδήλωσης των διάφορων αστοχιών/υπερβάσεων των οριακών καταστάσεών τους.

 Η γνώση των βασικών μηχανισμών γήρανσης των δομικών υλικών των γεφυρών και τεχνικών έργων. Τρόποι προστασίας, περιβάλλοντα και συνθήκες έκθεσης, μηχανισμοί εξέλιξης και εκδήλωσης της γήρανσης ανά είδος δομικού/λειτουργικού στοιχείου. Παραδοχές σχεδιασμού, όρια χρονικά και ποσοτικά έως την κρίσιμη δομική ή λειτουργική απώλεια, ανά είδος δομικού στοιχείου.

Η γνώση των βασικών μεθόδων παρατήρησης, ελέγχου, δειγματοληψίας, για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της γήρανσης των δομικών υλικών των γεφυρών και τεχνικών έργων και της εξέλιξής της, της δομικής και λειτουργικής υποβάθμισής τους. Οπτικός έλεγχος με χρήση απλού μετρητικού εξοπλισμού. Εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων. Μη καταστροφικός έλεγχος πεδίου.

Η γνώση των βασικών παραδοχών, απαιτήσεων, στόχων των εν ισχύ ελληνικών και διεθνών κανονισμών επιθεώρησης και αξιολόγησης γεφυρών και τεχνικών έργων. Θέσεις, κατηγορίες ελέγχου. Μέθοδοι αξιολόγησης – βαθμολόγησης κατάστασης. Μέθοδοι αναλυτικής δομικής αξιολόγησης.

Η επιτυχής εφαρμογή των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην επιθεώρηση και αξιολόγηση τριών οδικών γεφυρών.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

1ος Κύκλος: Εισαγωγή στις γέφυρες

2ος Κύκλος: Φορτίσεις γεφυρών και αντοχή – ανθεκτικότητα γεφυρών

3ος Κύκλος: Φθορές γεφυρών

4ος Κύκλος: Επιθεώρηση – Βαθμολόγηση γεφυρών

5ος Κύκλος: Εργαστήριο – Πρακτική Άσκηση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Να καταγράφουν την κατάσταση όλων των επί μέρους τμημάτων της γέφυρας (φορέας ανωδομής, βάθρα, πτερυγότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.),

Να εντοπίζουν τις παρατηρούμενες βλάβες σε όλα τα επί μέρους τμήματα της γέφυρας,

Να κατατάσσουν και να αξιολογούν τις παρατηρούμενες βλάβες σε όλα τα επί μέρους τμήματα της γέφυρας,

Να συνθέτουν όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις ανά τμήμα, με σκοπό τη συνολική αποτίμηση της κατάστασης της γέφυρας,

Να αποτιμήσουν συνολικά (με βάση τις επί μέρους αξιολογήσεις) και κατατάξουν τη γέφυρα σε ένα βαθμονομημένο σύστημα, ανάλογα με τον βαθμό φθοράς τον οποίο παρουσιάζει και

Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τη μετέπειτα συντήρηση ή και την αποκατάσταση της γέφυρας.

Προηγμένες Δεξιότητες

Να γνωρίζουν τη δομική και λειτουργική ταξινόμηση, όπως και τις φορτίσεις γεφυρών από σκυρόδεμα, σύμμικτων γεφυρών και γεφυρών από χάλυβα,

Να γνωρίζουν τα λειτουργικά στοιχεία των γεφυρών, καθώς και τους τυπικούς χρόνους ζωής τόσο των δομικών όσο και των λειτουργικών στοιχείων τους,

Να έχουν έρθει σε επαφή με τα είδη φθορών σε γέφυρες (φθορές από υπέρβαση αντοχής, που εκκινούν από την κατασκευή, από έκθεση σε διαβρωτικό περιβάλλον, από προσκρούσεις, από σεισμό κλπ.), με τους δείκτες και τους στόχους επίδοσής τους,

Να είναι εξοικειωμένοι με την Επιθεώρηση γεφυρών και τεχνικών (είδη, αντικείμενο, προσωπικό, μέσα, συχνότητα, μετρήσεις, ευθύνες, καταγραφή), τη βαθμολογία της κατάστασης και την αξιολόγηση τους, τους πρόσθετους ελέγχους και τέλος τις απαιτούμενες ενέργειες προληπτικής ή στοιχειώδους συντήρησης των γεφυρών ανάλογα με την κατάσταση και αξιολόγησή τους.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους πολιτικούς μηχανικούς, που έχουν εργασθεί ή σκοπεύουν να εργασθούν στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας αλλά και ευρύτερα έργων από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα και χάλυβα (κτήρια, γέφυρες, έργα αντιστήριξης, θεμελιώσεις κ.α.).

Με το πρόγραμμα αυτό αποκτούν ένα σύνολο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, απαραίτητων για τον αυτόνομο σχεδιασμό, διαχείριση, εκτέλεση, επίβλεψη και ταξινόμηση της οπτικής επιθεώρησης και της δομικής αξιολόγησης γεφυρών και τεχνικών έργων, δηλαδή έργων από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα και χάλυβα.

Οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή του προτεινόμενου προγράμματος αφορούν στη κατοχή από κάθε εκπαιδευόμενο ΗΥ και προγραμμάτων MS OFFICE (excel, word), AUTOCAD.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής και 50% στο τέλος των μαθημάτων.

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο