Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας: Θεωρία, Πρακτική και Εργαλεία (Β' Κύκλος)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η Διοίκηση Ποιότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης και εξέλιξης όλων των σύγχρονων Οργανισμών. Οι έννοιες «συμμόρφωση με απαιτήσεις», «συνεχής βελτίωση» και «ολική ποιότητα» είναι συνυφασμένες με τους πρωτοπόρους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις – ηγέτες σε κάθε κλάδο. 

Το πρόγραμμα «Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας: Θεωρία, Πρακτική και Εργαλεία» σκοπεύει να προετοιμάσει εξειδικευμένα στελέχη στον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη διοίκηση ποιότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις ποιότητας σε ιδιωτικούς ή/και δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) μεταποιητικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, τεχνικών εταιρειών, επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων κ.ά. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα, την πιστοποίηση και τη διαπίστευση και, συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πλέον διαδεδομένα στην αγορά πρότυπα, όπως ISO 9001: 2015 (Διαχείριση Ποιότητας), ISO 19011: 2018 (Διενέργεια Επιθεωρήσεων), ISO 31000: 2018 (Διαχείριση Διακινδύνευσης). 

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Tο πρόγραμμα σκοπεύει στο «να καταρτίσει στελέχη που θα υπηρετήσουν στη διεύθυνση ποιότητας οργανισμών ή/και επιχειρήσεων», αλλά και να προσφέρει γενικότερες γνώσεις γύρω από τον χώρο της ποιότητας και τα συστήματα διοίκησης. 

Τα περιεχόμενα του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα διοίκησης ποιότητας του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της Ποιότητας και θεωρείται σημείο αναφοράς στον χώρο. Στο πρόγραμμα διδάσκει ένα μίγμα επαγγελματιών και ακαδημαϊκών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ποιότητας, των προτύπων, των συστημάτων ποιότητας και των επιθεωρήσεων.

Οι διδάσκοντες μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους εκπαιδευόμενους μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα, πρακτικά παραδείγματα και case studies.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι γίνονται κοινωνοί γνώσεων, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στο περιβάλλον της εργασίας τους, είτε αυτό αφορά τον έλεγχο ποιότητας, είτε τη διοίκηση ενός προγράμματος ποιότητας στον οργανισμό που εργάζονται.  

Στόχοι Προγράμματος

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει να  

Εξειδικεύσει τους εκπαιδευόμενους στον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη διοίκηση της ποιότητας, 

Εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να στελεχώσουν τα τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,  

Δημιουργήσει στελέχη που θα μπορούν να καθοδηγήσουν οργανισμούς, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που θέλουν να εφαρμόσουν προγράμματα ποιότητας και να ηγηθούν της εφαρμογής αυτών. 

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα πρόσβαση και εξειδίκευση σε στατιστικά εργαλεία ελέγχου ποιότητας, στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και στην επιθεώρηση της λειτουργίας τους. 

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

Εισαγωγή στη Διοίκηση Ποιότητας 

Συστήματα Διαχείρισης – Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης 

Συστήματα Διαχείρισης – Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης 

Συστήματα Διαχείρισης –Διαχείριση διακινδύνευσης 

Τεχνικές, Μέθοδοι & Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας 

Έλεγχος Ποιότητας 

Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης – Κανονιστική Συμμόρφωση  

Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης – Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης  

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Tα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Microsoft TEAMS τις Δευτέρες 18.00-20.00 και η συνολική διάρκειά του είναι 10 εβδομάδες.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Κατανόηση της έννοιας της ποιότητας, 

Γνωριμία με το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και τις δραστηριότητές του,  

Γνωριμία με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τις δραστηριότητές του, 

Κατανόηση των εννοιών Πιστοποίηση και Διαπίστευση, 

Κατανόηση και χρήση βασικών τεχνικών μεθόδων και εργαλείων ποιότητας, 

Εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

Εξοικείωση με τις οδηγίες του προτύπου ISO 19011 για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης, 

Εξοικείωση με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000 για τη διαχείριση της διακινδύνευσης.

Προηγμένες Δεξιότητες

Κατανόηση και χρήση προχωρημένων τεχνικών μεθόδων και εργαλείων ποιότητας, 

Σχεδίαση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας,  

Επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας, 

Σχεδίαση διεργασίας διαχείρισης της διακινδύνευσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα διαθέτουν σύγχρονη και ολοκληρωμένη γνώση στο πεδίο της Ποιότητας. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη που θα κληθούν να αναλάβουν θέση ευθύνης στον Έλεγχο Ποιότητας σε ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα μεταποιητική επιχείρηση ή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή θα κληθούν να διοικήσουν ένα πρόγραμμα ποιότητας στον οργανισμό που εργάζονται.

Παράλληλα, απευθύνεται και σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων που θα κληθούν να υποστηρίξουν έναν τρίτο οργανισμό ή επιχείρηση που επιθυμεί να ξεκινήσει να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ποιότητας.

Τέλος, απευθύνεται και σε στελέχη εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μετρήσεων (δοκιμές και διακριβώσεις) για την ποιότητα. 

Αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:  

  1. απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,  
  2. απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές με το πρόγραμμα αντικείμενο και
  3. εργαζόμενοι που έχουν προϋπηρεσία στο χώρο της ποιότητας για περισσότερο από 5 έτη.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  1. η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο B2, 
  2. η γνώση βασικής χρήσης υπολογιστών, η κατοχή email και η δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο (ειδικά για τη «σύγχρονη» διαδικτυακή εκπαίδευση).

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας: Θεωρία, Πρακτική και Εργαλεία (Β' Κύκλος)

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας: Θεωρία, Πρακτική και Εργαλεία (Β' Κύκλος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

rtp lakutoto prediksi lakutoto situs toto situs toto situs togel slot gacor toto togel 4d lakutoto laku toto laku toto laku toto laku toto slot gacor lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto situs togel situs toto lakutoto agen togel terpercaya situs togel slot gacor toto macau toto togel situs toto situs toto lakutoto situs togel slot gacor bandar togel lakutoto lakutoto lakutoto situs togel toto slot situs toto situs toto lakutoto lakutoto lakutoto situs toto togel 4d lakutoto situs toto situs toto laku toto lakutoto lakutoto toto slot bandar togel terpercaya lakutoto toto togel lakutoto situs toto agen togel lakutoto situs toto situs toto lakutoto slot gacor toto slot lakutoto lakutoto bandar togel situs toto lakutoto lakutoto situs toto situs toto situs toto situs togel lakutoto lakutoto toto togel situs toto lakutoto bandar togel bandar togel dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto bandar togel situs toto situs toto toto macau toto togel situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto sdtoto situs toto sekolahtoto situs toto bo togel bandar togel bo togel bo togel bo togel sekolahtoto dapurtoto dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto situs toto bo togel bo togel toto slot bo togel situs toto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel situs togel