Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Β Κύκλος)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Ο αειφόρος σχεδιασμός έργων, δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και σχεδίων απαιτεί μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει την τεχνολογική γνώση με τη βέλτιστη υλοποίηση έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία και συνοχή.

Το πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» προσφέρει την απαραίτητη τεχνική και θεσμική γνώση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όπως είναι οι Αρχές της Αειφορίας, η Κλιματική Κρίση και η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Συμβάλλει επίσης στην εξοικείωση με τις έννοιες του περιβαλλοντικού δικαίου καθώς και σε θέματα χρήσεων γης και της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα βασικά βήματα εκπόνησης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Σκοποί του προσφερόμενου προγράμματος είναι:

  η απόκτηση από τους συμμετέχοντες των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων και παραδειγμάτων εφαρμογής, προκειμένου να δημιουργήσουν το γνωστικό υπόβαθρο που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα σύνθετα ζητήματα που άπτονται της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων στο φυσικο-κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον από τα σχεδιαζόμενα τεχνικά έργα και προγράμματα (αναπτυξιακά, χωροταξικά κ.λπ.),

  η εμβάθυνση στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θεσμικό αλλά και μελετητικό επίπεδο, καθώς και στην παρακολούθηση, αξιολόγηση σε θεσμικό επίπεδο,

  η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και επιστήμης στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η αδειοδότηση,

ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχει, να αναπτύσσει και να καθοδηγεί ομάδες έργου στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων.

Στόχοι Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην κατανόηση του θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και στην κατανόηση των βασικών εννοιών της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της απαραίτητης κατάρτισης στους εκπαιδευόμενους δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και σχεδίων, στοχεύοντας στον αειφόρο σχεδιασμό έργων και σχεδίων με περιβαλλοντικά κριτήρια, η ενημέρωση των ήδη ασχολούμενων με την περιβαλλοντική αδειοδότηση (είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα) με τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, καθώς και με τις τεχνολογικές και μεθοδολογικές εξελίξεις.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο

 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βασικά στοιχεία εκπόνησης ΜΠΕ και ΣΜΠΕ

Μελέτες Περιπτώσεις ΜΠΕ/ΣΜΠΕ

Περιπτώσεις Ακύρωσης ΑΕΠΟ

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί προσεχώς.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Βασικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι:

Η επεξεργασία και αξιολόγηση γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με το φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον,
Η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και επικοινωνίας με επιστήμονες και μελετητές διαφορετικών πεδίων σε ομάδες έργου,
Η σύνθεση πληροφοριών.

Προηγμένες Δεξιότητες

Προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι:

Η ανάλυση της κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μιας περιοχής,
Η εκτίμηση και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά την κατασκευή, υλοποίηση και λειτουργία ενός έργου ή/και μιας δραστηριότητας,
Η ανάπτυξη και παρακολούθησης όλων των σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου, μιας δραστηριότητας, ενός σχεδίου ή ενός προγράμματος (π.χ. η διαβούλευση κα.),
Η εκπόνηση μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Γεωπονικών και Θετικών Επιστημών καθώς και σε άτομα με επαγγελματική εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε μελετητές και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:
Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικών Σχολών, Σχολές Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι κ.α) , Σχολών Περιβάλλοντος
Μελετητές (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ)
Στελέχη τεχνικών υπηρεσιών (Δήμων, Περιφερειών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών)
Στελέχη του δημοσίου τομέα (Αποκεντρωμένες Περιφέρειες, ΥΠΕΚΑ, ΥΑΑΤ, ΥΠΕΣ)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Β Κύκλος)

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Β Κύκλος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο