Search
Close this search box.

Βιώσιμη Διαχείριση Έργων & Εφαρμογές Πληροφορικής

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον συντονισμό ομάδων που αποσκοπούν στην επίτευξη παραγωγικού αποτελέσματος μέσω έργων (project management) με βιώσιμο τρόπο (green) και με χρήση εργαλείων πληροφορικής (ΙΤ).

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση έργων σε κάθε οργανωτικό περιβάλλον, με κατανόηση τόσο των τεχνικών κρισίμου δρόμου / ακολουθίας, πιθανοτικής θεώρησης, σχεδιασμού και παρακολούθησης των πόρων και του κόστος όσο και των βασικών προτύπων διαχείρισης έργων (PMI, IPMA, PM2, ISO 21500 κλπ) και βιωσιμότητας (ISO 14000, 50001, 26000, 37001 κλπ).

Έτσι, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχει, να αναπτύσσει και να καθοδηγεί ομάδες έργου μέσα σε πλαίσια βιώσιμης διαχείρισης έργων (green project management), να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες, αλλά και να χρησιμοποιεί σχετικά λογισμικά και θα μπορεί να παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες διοίκησης έργων, καθώς και να αποτελεί χρήσιμο στέλεχος φορέων και οργανισμών.

Στόχοι Προγράμματος

Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται η παροχή της απαραίτητης κατάρτισης σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και γενικά βιώσιμης διαχείρισης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφειοκρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των εμπλεκομένων στα έργα ανθρώπινων πόρων, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων του Project Management.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενες/οι θα έχουν αποκτήσει πρόσθετες χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις, μέσω των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, να συνεργάζονται αποδοτικότερα εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους, να θέτουν υψηλούς επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους και να σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά την επίτευξή τους, καθώς και να διεκδικούν καταλληλότερες θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

Εισαγωγή στη βιώσιμη διαχείριση έργων

Χρονικός & Οικονομικός Προγραμματισμός

Πρότυπα διαχείρισης έργων & πρότυπα βιωσιμότητας έργων

Πληροφοριακά Συστήματα στη διαχείριση έργων

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα γίνονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι δύο φορές τη βδομάδα Τρίτες και Πέμπτες από 18.00-21.00 και Τετάρτες με ασύγχρονη εκπαίδευση.

(διάρκεια προγράμματος 9 διδακτικές εβδομάδες).

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Δυνατότητα διαμόρφωσης του σχεδίου διαχείρισης έργου σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και την υποστήριξή του με εργαλεία πληροφορικής.

Κατανόηση της έννοιας της βιωσιμότητας στη διαχείριση έργων.

Εφαρμογή των βασικών τεχνικών χρονικού & οικονομικού προγραμματισμού & ελέγχου έργων.

Γνώση των βασικών προτύπων διαχείρισης έργων.

Κατανόηση της εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση έργων.

Χρήση πακέτου χρονικού & οικονομικού προγραμματισμού & ελέγχου έργων.

Προηγμένες Δεξιότητες

Ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίου διαχείρισης έργου με κριτήρια βιωσιμότητας και δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης.

Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης στην πράξη.

Σχεδιασμός της οργανωτικής δομής και της ανάθεσης αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση ενός έργου.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προγράμματος χρονικού & οικονομικού προγραμματισμού και λήψη αποφάσεων.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση με τεχνικό ή οικονομικό αντικείμενο.

Υποψήφιοι με σημαντική σχετική επαγγελματική εμπειρία μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Βιώσιμη Διαχείριση Έργων & Εφαρμογές Πληροφορικής

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Απλοποιημένη αίτηση προεγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την πλήρη αίτηση προεγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος από σταθερό υπολογιστή.

(Στην έκδοση του website για κινητά-tablet, έχει απενεργοποιηθεί η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων για διευκόλυνσή σας).

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Βιώσιμη Διαχείριση Έργων & Εφαρμογές Πληροφορικής

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Βιώσιμη Διαχείριση Έργων & Εφαρμογές Πληροφορικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Ολοκληρωμένοι κύκλοι προγράμματος επιμόρφωσης

Μάρτιος 2023 (Α’ Κύκλος)