Πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ:

Λογική - Πληροφορική - Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα θα γίνει μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης με άξονα την επιστήμη της λογικής. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια σημεία του προγράμματος θα περιλαμβάνουν:

Την εισαγωγή στη λογική μέσα από κλασσικά λογικά συστήματα όπως ο προτασιακός λογισμός αλλά και εναλλακτικά όπως η λογική της επιχειρηματολογίας. Ιστορική επισκόπηση του αντικειμένου και των εφαρμογών στην πληροφορική.
Εφαρμογές της λογικής στη μηχανική μάθηση αλλά και σε άλλες πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση σε γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης και πληροφορικής που βασίζονται στη λογική. Θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στη λογική αποτύπωση προβλημάτων που συνδέονται με τη διαχείριση της πληροφορίας και της ψηφιακής οικονομίας
Την ανάδειξη της αξίας των τυπικών μεθόδων στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και της σημασία των εφαρμογών τους. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει με απλό και κατανοητό τρόπο και μέσα από εφαρμογές στην πράξη – όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη και επαλήθευση του λογισμικού – τη δύναμη των σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσθέτει επιπλέον δεξιότητες, γνώσεις και ευκαιρίες εφαρμογής στην/ον εκπαιδευόμενη/ο σε θέματα προγραμματισμού, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα προσθέσει γνώσεις σε περιοχές της τεχνολογίας λογισμικού όπως

 Λογική σχεδίαση προγραμμάτων και εφαρμογών
 Τυπικές μέθοδοι στο σχεδιασμό προγραμμάτων
 Τεχνικές επαλήθευσης της ορθότητας προγραμμάτων
 Αυτόματη επαλήθευση και αποδεικτική θεωρημάτων
 Εφαρμογές της λογικής στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά

Στόχοι Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις παρακάτω γνώσεις:

Εισαγωγικές γνώσεις στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της λογικής
Εισαγωγικές γνώσεις στις εφαρμογές μηχανικής μάθησης
Εισαγωγικές γνώσεις στις τυπικές μεθόδους και την επαλήθευση προγραμμάτων λογισμικού

Συνολικά, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην κατανόηση της τεχνολογίας λογισμικού και τα θεωρητικά της θεμέλια μέσα από σύγχρονα εργαλεία. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στη λογική θα προκύψει βαθύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

 Ενότητα 1: Λογική
Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, μεθοδολογία, βασικά ερωτήματα.

Στην ανωτέρω ενότητα θα παρουσιαστούν κλασσικά λογικά συστήματα όπως η προτασιακή λογική, η λογική των εξισώσεων, η κατηγορηματική λογική κα αλλά και εναλλακτικά λογικά συστήματα όπως η λογική της επιχειρηματολογίας.

 Ενότητα 2: Πληροφορική
Εισαγωγή, υπολογιστικές μηχανές, θεωρίες προγραμματισμού, τυπικές μέθοδοι.

Στην ανωτέρω ενότητα θα παρουσιαστούν εργαλεία που αφορούν την λογική προσέγγιση του προγραμματισμού, των ρομπότ, και των υπολογιστικών μηχανών. Θα γίνει μια πρώτη εισαγωγή στο αντικείμενο των τυπικών μεθόδων στην πληροφορική.

 Ενότητα 3: Τεχνητή Νοημοσύνη
Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, επισκόπηση του αντικειμένου, ανοιχτά ερωτήματα.

Στην ανωτέρω ενότητα θα παρουσιαστούν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα από εφαρμογές λογικών συστημάτων όπως για παράδειγμα της λογικής της επιχειρηματολογίας σε θέματα εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης.

 Ενότητα 4: Εφαρμογές

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν εφαρμογές των ενοτήτων 1,2,3 στον προγραμματισμό με έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τη μηχανική μάθηση.

 Ενότητα 5: Ασκήσεις

Θα υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις προς τους συμμετέχοντες με γλώσσες ή εργαλεία που βασίζονται στη λογική και τις τυπικές μεθόδους προκειμένου να εμπεδωθεί το περιεχόμενο των ενοτήτων 1,2,3,4.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις παρακάτω γνώσεις:

Εισαγωγικές γνώσεις στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της λογικής
Εισαγωγικές γνώσεις στις εφαρμογές μηχανικής μάθησης
Εισαγωγικές γνώσεις στις τυπικές μεθόδους και την επαλήθευση προγραμμάτων λογισμικού

Συνολικά, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην κατανόηση της τεχνολογίας λογισμικού και τα θεωρητικά της θεμέλια μέσα από σύγχρονα εργαλεία. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στη λογική θα προκύψει βαθύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων.

Προηγμένες Δεξιότητες

Το πρόγραμμα προσθέτει επιπλέον δεξιότητες, γνώσεις και ευκαιρίες εφαρμογής στην/ον εκπαιδευόμενη/ο σε θέματα προγραμματισμού, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα προσθέσει γνώσεις σε περιοχές της τεχνολογίας λογισμικού όπως

 Λογική σχεδίαση προγραμμάτων και εφαρμογών
 Τυπικές μέθοδοι στο σχεδιασμό προγραμμάτων
  Τεχνικές επαλήθευσης της ορθότητας προγραμμάτων
 Αυτόματη επαλήθευση και αποδεικτική θεωρημάτων
 Εφαρμογές της λογικής στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα, να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή τεχνικών σχολών.

Η επιλογή τους θα γίνει με βάσει το βιογραφικό και τα συνολικά τους προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

Αποφοίτους ή φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών με υπόβαθρο θετικών επιστημών κυρίως μαθηματικών ή φυσικής.
Αποφοίτους ή φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών με υπόβαθρο γλωσσολογικό ή φιλοσοφίας ή νομικής.
 Προγραμματιστές αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης σχετικών με την πληροφορική ειδικοτήτων ή έχοντες αξιόλογη εμπειρία εργασίας ως προγραμματιστών στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα ή συναφούς με τον προγραμματισμό εμπειρίας εργασίας π.χ. ανάλυση δεδομένων.

Μπορεί να υπάρξουν και συνεντεύξεις για την επιλογή των υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η προγραμματιστική ικανότητα αλλά και η προγενέστερη γνώση λογικής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μέσω των προγραμμάτων του ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης (voucher.gov.gr)

Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Λογική - Πληροφορική - Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ)

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
με τη  xρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο